ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ “ช้อป/ใช้/ชิง Season 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ “ช้อป/ใช้/ชิง Season 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ “ช้อป/ใช้/ชิง Season 2 รวยเปรี้ยง ไม่เกี่ยง ซีซี” ได้แล้ววันนี้ !!

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ประกาศรางวัลใหญ่แคมเปญ “ช้อป/ใช้/ชิง Season 2 รวยเปรี้ยง ไม่เกี่ยง ซีซี” ลุ้นรวยทอง ทั่วไทยทั้ง 5 ภาค เมื่อช้อปมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

 • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท        จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท                           จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท                             จำนวน 30 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท                             จำนวน 50 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์                        จำนวน 150 รางวัล
 • รางวัลที่ 6 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์                       จำนวน 300 รางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งหลักฐานเอกสารเพื่อรับรางวัล ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบกำกับภาษี ที่แสดงการซื้อรถจักรยานยนต์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ (สำเนาคู่มือจดทะเบียนเล่มเขียว หน้า4-5) ที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในวันที่มีการประกาศผลรางวัล

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ระบุชื่อผู้รับ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานสำโรง)  (คุณมนต์ชัย เกรียงไกรเลิศ “ฝ่ายบริหารงานขาย”) และวงเล็บมุมซองว่า “ช้อป ใช้ ชิง 2” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้น “สละสิทธิ์” ในการรับรางวัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ทั่วประเทศ หรือ Honda Call Center 02-7254000 ในช่วงเวลาและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทีนี่ !!

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณ       วีรยุทธ  เจริญ                             บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
 2. คุณ       บัวลี  โสพิมพ์                              บ.กิจรุ่งเรืองธนบุรีพานิช จก.
 3. คุณ       เนตรนภา  โกเสนตอ                      บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด
 4. คุณ       กฤติยาณี  อุตมะมุณี                     บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จำกัด
 5. คุณ       อรอนงค์  สงนาค                         บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด

 

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท จำนวน 20 รางวัล

 1. คุณ       อิศรา  จิ๋วสวัสดิ์                           บ.โหงวฮะ ฮอนด้า รังสิต จก.
 2. คุณ       ธนพล  นารี                                 บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด
 3. คุณ       จิรวรรณ  ชูสัมฤทธิ์                       หจก.ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี
 4. คุณ       ฉัตรชัย  มากอำไพ                        บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด
 5. คุณ       สมปอง  แวงดง                           บริษัท ที.โอ.เอช.มอเตอร์ จำกัด
 6. คุณ       รุนนี  นันทะเสนา                           บ.เจียง ฮอนด้าหนองคาย จก.
 7. คุณ       อับดุลการิม  ปะเกมะดาโอ๊ะ              หจก. นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์
 8. คุณ       สุฐิตา  มะปราง                            บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด
 9. คุณ       ทวีชัย  วงค์พุฒ                           บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
 10. คุณ       คนอง  ประเสริฐสังข์                     บริษัท สาธุเจริญยนต์ พระราม 3 จำกัด
 11. คุณ       ณรงค์ศักดิ์  ยอดสร้อย                  บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด
 12. คุณ       มานะ  เชื้อรื่น                               บ.ฮอนด้าเอ็มซีเรซซิ่ง จำกัด
 13. คุณ       พิเชพจู  ถ่านเหล็ก                         บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด
 14. คุณ       ศิริวรรณ  ศรีตะวัน                        บริษัท รวมยนต์ฮอนด้าระยอง จำกัด
 15. คุณ       วีรวัฒน์  หมู่เจริญ                         หจก.ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง(สาขา1)
 16. คุณ       รจนา  ติ๊บปาละ                            บ. อริยะมอเตอร์ จก.
 17. คุณ       ฮาซัน  โตะกอแล                           บ.อริยะมอเตอร์ จก. สาขายะลา
 18. คุณ       อุดร  เดชารัมย์                             บริษัท อภิโชคอนันไบค์ จำกัด
 19. คุณ       วราภรณ์  ก้านแก้ว                       บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
 20. คุณ       บุญมี  หลักทอง                           บริษัทธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด

 

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 30 รางวัล

 1. คุณ       ผกามาตร  จุลโพธิ์                         บริษัท พรพิวัฒน์ยานยนต์ ขอนแก่น จำกัด
 2. คุณ       สุพัตรา  สิงหา                             บริษัท สหกิจ มอเตอร์ไบค์ จำกัด
 3. คุณ       ธนวัฒน์  ฉัตรศิริกุลชัย                  บริษัท อภิโชคอนันไบค์ จำกัด
 4. คุณ       มาดีฮา  จารู                                ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญนาประดู่
 5. คุณ       กรรณ์ชัย  เวชพัช                         หจก. อันดามันกรุ๊ปออโต้เซลล์แอนด์เซอร์วิส
 6. คุณ       บุญส่ง  สอนรัมย์                         บริษัท มหัศจรรย์มอเตอร์จำกัด
 7. คุณ       พิศมัย  จิตสม                              บริษัท ชัยรักษ์มอเตอร์ จำกัด
 8. คุณ       เจริญ  ศรีประดิษฐ์                        บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า โอเค จำกัด
 9. คุณ       ดาวเรือง  ไขจันทร์                         บริษัท เอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด
 10. คุณ       ณรงค์ศักดิ์  ธนสวาท                    หจก.นิยมการค้า 92
 11. คุณ       สุปราณี  พรหมอินทร์                    บ.ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จก.
 12. คุณ       ไพลิน  บุตรภูงา                            บริษัท ชัยสวัสดิ์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด
 13. คุณ       ผ่องศรี  ผลนาค                           บ.มอเตอร์เวิร์ค จก.
 14. คุณ       ณัฐนัย  พิพัฒนบดินทร์                 บริษัท เอ็มไดร์ฟฮอนด้าธนบุรี จำกัด
 15. คุณ       หัฐชัย  ฤกษ์งาม                           บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด
 16. คุณ       หนึ่งฤทัย  เปลี่ยนรัศมี                    บ.มอเตอร์เวิร์ค จก.
 17. คุณ       นครินทร์  แสงจัทร์                        บ.ห้างโอวเปงฮง จก.
 18. คุณ       ชูศรี  พูลเกิด                               บริษัท ตั้งใจยนตรการ 2007 จำกัด
 19. คุณ       นพมาศ  บุพศิริ                            บ.ชาญยนต์บ้านดุง จก.
 20. คุณ       ธนารัตน์  หนูทอง                         บ.ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จก.
 21. คุณ       ขจรพล  เหลาผา                          บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด
 22. คุณ       ประจักษ์  การภูธร                         บ.ฮอนด้าเอ็มซีเรซซิ่ง จำกัด
 23. คุณ       สมพร  แก้วมาลัย                         บริษัท สมชัยแปดริ้วมอเตอร์ จำกัด
 24. คุณ       ศิรวิชญ์  สพานรัตน์                      บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด
 25. คุณ       กฤษฎา  ศรีภา                             บริษัท อุดรภัทรมอเตอร์ จำกัด
 26. คุณ       วาสนา  เวียงนนท์                         บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
 27. คุณ       สาณัฐ  สว่างศรี                           บ.ฮอนด้าอ้อมน้อยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก.
 28. คุณ       พยุง  พูลสวัสดิ์                            บ.นครหลวงมอเตอร์ไซค์ จก.
 29. คุณ       สดใส  แก้วบุญตา                         หจก. ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
 30. คุณ       ผุสรัตน์  ภิรพัฒนพันธ์                   บ.ยูไนเต็ดภูเก็ตคอมเมอร์เชี่ยล จก.(สาขาตะกั่วป่า)

 

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 50 รางวัล

 1. คุณ       กษมา  ฮามะ                                บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด (ปัตตานี)
 2. คุณ       วรรณวนัช  ตรีอาภรณ์วงศ์             บ.สยาม ไอ บี ร่มเกล้า จก.
 3. คุณ       รอฮีดา  ลาเต๊ะ                              บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (นราธิวาส)
 4. คุณ       สุภาภรณ์  มุ่งกลางหาม                 บริษัท เซ่งหลีไถ่ฮอนด้า จำกัด
 5. คุณ       ศักดิ์ชัย  ผันผ่อน                          หจก. ส.ว.เทพายนต์
 6. คุณ       ภวัต  เพียงขุนทด                         บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
 7. คุณ       ธนวัฒน์  ธีรอนุปัญ                      บ.ฮอนด้าแม่กลอง 2003 จก.
 8. คุณ       ธัญญา  มังศรี                             ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐบิ๊กไบค์
 9. คุณ       ศิริลักษณ์  พงศ์ทองเมือง              บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด
 10. คุณ       ละออง  ชูมี                                  บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด
 11. คุณ       สุวิทย์  ฉายเมธากุล                      บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 12. คุณ       สิทธิชัย  ไชยทองพันธ์                    บริษัท มิตรศิลป์เซ็นต์เตอร์ กรุ๊ป จำกัด
 13. คุณ       นิยม  ศรีสงคราม                         หจก. ชัยภูมิศรีสมวงศ์กลการ
 14. คุณ       ไพลิน  อะโรคา                              บ.บุรีรัมย์ยนตรการ จก.
 15. คุณ       นวลตา  พิทักษ์                            บ.ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จก.
 16. คุณ       สุภณัฐ  จันทรจานนท์                    บ.ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จก.
 17. คุณ       วิชัย  นาระถี                                บ.อริยะมอเตอร์ จก. สาขายะลา
 18. คุณ       ขวัญฤดี  สังข์อุ่น                         บ.พิธานพาณิชย์ จก. (สตูล)
 19. คุณ       จินตนา  กตแก้ว                           หจก. ตรังมอเตอร์ไซค์
 20. คุณ       ประกาศิต  บุญนวน                       บ.อริยะมอเตอร์ (สะเดา) จก.
 21. คุณ       ณัฐพล  บุญรัศมี                          บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 22. คุณ       ยินดี  ทองโชติ                             บ.สมุยยนตรกิจ จก.
 23. คุณ       วิษณุ  แก้วพลอย                         บริษัท ยืนยงมอเตอร์(2527) จำกัด
 24. คุณ       รจนา  โคตรแปร                           บ. โอ๋ - เอ๋ มอเตอร์ จำกัด
 25. คุณ       อุษณีย์  จิรัตน์ฐิกุล                       หจก. กระบี่เอกมอเตอร์
 26. คุณ       ทรงศรี  พุ่มวิเศษ                          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
 27. คุณ       บุญเลิศ  บุตรมณี                         บ.ไพโรจน์พานิชศรีสะเกษ (1996) จก.
 28. คุณ       รุสนี  มะสาเม๊าะ                            ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญนาประดู่
 29. คุณ       ชาญชัย  ไชกัณหา                         บริษัท เอเชีย ซิตี้ มอเตอร์ จำกัด
 30. คุณ       จิตติ  ย่อมไธสง                           บริษัท สยามกิจลำปลายมาศ  จำกัด
 31. คุณ       อำพร  ระสิตานนท์                         บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 32. คุณ       ปราณี  ราชเล็ก                            บ.พิธานพาณิชย์ จก.สาขาแม่ขรี
 33. คุณ       ระวีวรรณ  เพชรชำนาญ                บริษัท ท่าม้าปิยะกลการ จำกัด
 34. คุณ       ราสนี  อาแว                                หจก. นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์
 35. คุณ       ภษอร  วรดาอัครัช                        บริษัท ฮั้วเฮงหลีมอเตอร์ไบค์ จำกัด
 36. คุณ       รุจ  ธเนศธำรง                             บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 37. คุณ       อนุชา  เผือกพงษ์                         หจก. ณัฐมอเตอร์เซลล์
 38. คุณ       ศิริพร  รูปสอาด                           บริษัท นวนคร ยานยนต์ จำกัด
 39. คุณ       ประนอม  ถุงทอง                          บริษัท ตั้งใจยนตรการ 2556 จำกัด
 40. คุณ       พรชนก  วิเชียร                            บริษัท ฮอนด้า ศรีนคร จำกัด
 41. คุณ       สุชาติ  ชุมสมบูรณ์                        บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
 42. คุณ       แวอาแซ  บูละ                               หจก. นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์
 43. คุณ       ซาวีกี  มุเตะ                                 หจก. นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์
 44. คุณ       ศุภพล  ถาวรสุสิน                         บริษัท ไอซ์ปอล มอเตอร์ไซด์ จำกัด
 45. คุณ       รัตนา  จิระพันธ์                            บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จำกัด
 46. คุณ       สุรีย์รัตน์  ห้วยหงษ์ทอง                 บริษัท ไชโยมอเตอร์ไซค์ จำกัด
 47. คุณ       ดวงตา  มุ่งสิน                             บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด
 48. คุณ       พรรษกร  เรืองทอง                       บ.บ้านดอนปิยะกลการ จก.
 49. คุณ       พิมพา  เชือดรัมย์                          บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด
 50. คุณ       จันทร์จิรา  ธนะสัมบัญ                   หจก.สมบัติพานิชเซลส์แอนด์เซอร์วิส

 

รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 150 รางวัล

 1. คุณ       ดิศรณ์  พิกุลแก้ว                         หจก. ฮอนด้ากาญจนบุรี
 2. คุณ       พิทักษ์  วิทยาเดชขจร                    บริษัท มหัศจรรย์มอเตอร์จำกัด
 3. คุณ       กำธร  ลิมานนท์                           บริษัท พี.วี.เคไซเคิล จำกัด
 4. คุณ       ชมภู  โพยนอก                             บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด
 5. คุณ       จิรัญญ์  โสภณธรรมคุณ                บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
 6. คุณ       ไปรยา  หมั่นทำ                            บ.ฮอนด้าเอ็มซีเรซซิ่ง จำกัด
 7. คุณ       สัญญา  ภู่จุฬา                            บ. นัดพบบางใหญ่ จก.
 8. คุณ       ซูไฮรี  ซาและ                               บ.ฮอนด้าอ้อมน้อยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก.
 9. คุณ       พรพิมล  กลิ่นฟุ้ง                          บริษัท วี.กรุ้ป โมโตเฮ้าส์ จำกัด
 10. คุณ       นูราวาตี  มะสูยี                            บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด (ปัตตานี)
 11. คุณ       พวงเพชร  ไวทยะวนิช                    บริษัท ภูเก็ต นำแสง จำกัด
 12. คุณ       นิรัน  สินธุพาชี                             บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด
 13. คุณ       ธนภัทร  พุ่มโพธิ์งาม                     บริษัท เอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด
 14. คุณ       ซาฮารัน  ตาหยงม๊ะ                       บ.อริยะมอเตอร์ จก. สาขายะลา
 15. คุณ       สมชาย  หินคล้าย                         หจก.สุพัฒน์มอเตอร์
 16. คุณ       โสภา  มะโหฬาร                            บ. สหพานิช เชียงใหม่ จก.
 17. คุณ       เบญจา  โกมลวณิช                       บริษัท เอ็มไดร์ฟฮอนด้าธนบุรี จำกัด
 18. คุณ       มุเนาะ  ดาแม                               บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด (ปัตตานี)
 19. คุณ       สัมพันธ์  คำจันดี                          บ.แก่นนครยานยนต์ จำกัด
 20. คุณ       หวัน  บัวเลิศ                                หจก.สุพัฒน์มอเตอร์
 21. คุณ       สมจิต  สาเเก้ว                             บริษัท เอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด
 22. คุณ       วีระ  วงศ์เดชะไพบูลย์                     บ.ฮอนด้าเอ็มซีเรซซิ่ง จำกัด
 23. คุณ       ธวัช  กาไว                                  บ. นิยมพานิชลำปาง จก.
 24. คุณ       กิตติพงษ์  อินเจริญ                      บริษัท นิมิตใหม่มอเตอร์ จำกัด
 25. คุณ       บุญเลิศ  เอี่ยมกาย                        บริษัท ลาดปลาเค้ามอเตอร์ จำกัด
 26. คุณ       บุบผา  พรมเจริญ                         บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
 27. คุณ       วัฒน์ชัย  สุนทรารักษ์                    บริษัท เอ็ม.ซี.เซอร์กิต จำกัด
 28. คุณ       ภานุวัฒน์  กองปัญญา                 บ.ฮอนด้าอ้อมน้อยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก.
 29. คุณ       บรรจง  นาคแก้ว                          หจก. กระบี่ไพศาลลิสซิ่ง
 30. คุณ       มนตรี  เสาวรัญ                           บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
 31. คุณ       สุทิศา  นาคพล                            บริษัท นวนคร ยานยนต์ จำกัด
 32. คุณ       สมบูรณ์  บุญทัน                          บริษัท นวนคร ยานยนต์ จำกัด
 33. คุณ       รุจิรดา  จันทาตุ่น                          บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์ จำกัด
 34. คุณ       สนิท  กรรณิกา                            บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด
 35. คุณ       ณัฐพงษ์  ทำพิทำ                         หจก.พิษณุโลกศรีไทยเจริญมอเตอร์
 36. คุณ       เก็จแก้ว  ดาบลาอำ                       บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
 37. คุณ       ชูศรี  ศรีนันทพันธ์                         บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
 38. คุณ       ยูไรดะห์  อาแซ                             หจก. นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์
 39. คุณ       อรพร  เคลือบเพ็ชร์                       บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 40. คุณ       จิราพร  อินทร์พรหม                     บ.ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จก.
 41. คุณ       นูรฮายาตี  กาหม๊ะ                         ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญนาประดู่
 42. คุณ       จินตนา  จั่นสำอาง                       บริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์ จำกัด
 43. คุณ       อำนาจณทศ  สุขศรี                      บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด
 44. คุณ       วิลาศ  ดับประดิษฐ์                        บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด
 45. คุณ       ธานี  มาหา                                 บริษัท เอ็มไดร์ฟฮอนด้าธนบุรี จำกัด
 46. คุณ       ประเสริฐ  ศรีเสริม                         บริษัท พี.วี.เคไซเคิล จำกัด
 47. คุณ       นาปีซ๊ะ  มะนอ                              บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (นราธิวาส)
 48. คุณ       เฉลิมพล  สุขรัชชู                          บริษัท เอ็มไดร์ฟฮอนด้าธนบุรี จำกัด
 49. คุณ       ภาสกร  ขัดพูล                             บริษัท มหัศจรรย์มอเตอร์จำกัด
 50. คุณ       ประทีป  จันทร์แก้ว                         หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ
 51. คุณ       ยอง  แสงศรี                               หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ
 52. คุณ       อุทิศ  ขาวไทย                              หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
 53. คุณ       สุกิตตา  คำศรี                             บริษัท มอเตอร์ไซค์ฝั่งธน จำกัด
 54. คุณ       ไมตรี  ทับทอง                              บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด
 55. คุณ       วันชัย  ประภาศิริรัตน์                     บริษัท วี.กรุ้ป โมโตเฮ้าส์ จำกัด
 56. คุณ       ปราณี  สุนทรา                            บ.ห้างโอวเปงฮง จก.
 57. คุณ       ทิพย์วัลย์  บุญเพชร                      บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
 58. คุณ       สมัย  ตุทม                                  บริษัท สยามกิจลำปลายมาศ  จำกัด
 59. คุณ       นัตธิพร  สุขเกษม                         บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด
 60. คุณ       ธนภัทร์  พิมพ์จันทร์                      บริษัท ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว จำกัด
 61. คุณ       วีรพงษ์  ปัตตะเน                          บริษัท ฮอนด้า สมุทรปราการ จำกัด
 62. คุณ       เชิดชัย  เผือกเกษม                       บริษัท พี.วี.มอเตอร์ จำกัด
 63. คุณ       พงษ์พันธ์  เย็นใจมา                      บริษัท ฮอนด้า สมุทรปราการ จำกัด
 64. คุณ       สว่าง  แดงอาจ                            บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
 65. คุณ       มณฑา  โลหะกุล                           บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 66. คุณ       เนาวรัตน์  พานโน                         บ.ห้างโอวเปงฮง จก.
 67. คุณ       นคร  คำขวา                                บ.สหไทยยนต์ภูเขียว (1995) จก.
 68. คุณ       พาตีละ  อาสา                              บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด
 69. คุณ       สอาด  แปะโพระ                            บริษัทเซาเทอร์นมอเตอร์เซลส์ จำกัด
 70. คุณ       อุดม  ทรงศิริเลิศ                          หจก.ซ้งเกษตรยนต์
 71. คุณ       สุไมท์ซารี  ยายอ                          บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด (สุไหงโก-ลก)
 72. คุณ       สมจิต  รัตนพลแสน                      หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
 73. คุณ       ไพทูรย์  ชูศรีนาค                          บริษัท อีฮงฮอนด้า จำกัด
 74. คุณ       สมหมาย  จอมคำปิว                     บจก.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
 75. คุณ       สุริช  กลีบเมฆ                              บ. นัดพบบางใหญ่ จก.
 76. คุณ       คิมสัน  ซัน                                  บ.สยาม ไอ.บี.กรุ๊ป จก.
 77. คุณ       ธัญญลักษณ์  ภิรมย์กิจ         &nbs

คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ลงทะเบียนแจ้งเตือน
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

ลงทะเบียน
แจ้งเตือนโปรโมชัน
พิเศษสำหรับคุณ

ข้อเสนอพิเศษ
เฉพาะคุณ
ไม่พลาด
ทุกความเคลื่อนไหว
อัปเดตรุ่นรถใหม่
ก่อนใคร
Email ไม่ถูกต้อง
ลงทะเบียน