ข่าวสารการแข่งขัน
สั่งซื้อยางรถ
 แบบฟอร์มสั่งซื้อยาง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไออาร์ซี เติบโต
อย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์วัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งเน้นย้ำถึงพันธกิจของ ไออาร์ซี ในการ

"มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่
มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ซึ่งได้นำเข้า ยาง IRC รุ่น Eco Run เพื่อสนับสนุนกิจกรรมฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิงมาอย่างต่อเนื่อง และ ทำการจัดจำหน่ายให้ทีมแข่งฯ
ในราคาพิเศษเส้นละ 1,000 บาท

ราคารวมทั้งหมด : บาท
Post Date
AUGUST 27, 2018
รายละเอียดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 21 ประจำปี 2561
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นเป็นปี ที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทีมแข่งพัฒนายานยนต์ทั้งระบบตั้งแต่การวางแผน การประดิษฐ์โครงสร้าง และ เฟรมตัวถังรถ จนถึงการคิดค้นพัฒนาระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ โดยในการแข่งขันฯ ปีที่ 21/2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทีมแข่งและผู้ที่สนใจทราบในเอกสารฉบับนี้ดังนั้น ขอความร่วมมือจากท่านที่สนใจ กรุณาอ่านและศึกษากฏกติการวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานของทีมแข่งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นและเพื่อให้ทุกทีมมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันฯ
Post Date
OCTOBER 24, 2019
กติกาการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 22 ประจำปี 2562
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (Honda Eco Mileage Challenge) เป็นรายการแข่งขันบนพื้นฐานความคิดที่ว่า “น้ํามันหนึ่งลิตร จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณแห่งความท้าทาย พร้อมกับคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1