ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล
Post Date : 04 October

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล 
การตอบแบบสอบถามผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครั้งที่ 34

เนื่องจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 2 ประจำปี2557 สำหรับผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 และตอบกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 31 มกราคม 2558 มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
 
รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Scoopy i จำนวน 3 รางวัล 
1.คุณวิมล ผุดผ่อง จ. สมุทรปราการ 
2.คุณกชพรรณ สุทธานันต์ จ. กรุงเทพฯ 
3.คุณประทุมมา โมธรรม จ. อุบลราชธานี
 
รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Wave110i จำนวน 2 รางวัล 
1.คุณอัฐพงษ์ จันฟอง จ. น่าน 
2.คุณศิราภรณ์ ศิลาวงศ์ จ. ศรีสะเกษ
 
** ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน **
 
ทางฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์และจดหมาย หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ จากท่านผู้โชคดีภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 จะถือว่าท่านผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสิรินญา แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-6111 ต่อ 2604
 
** การจับรางวัลครั้งต่อไป ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ** สำหรับท่านที่ซื้อรถระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ส่งกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda