เริ่มแล้วกิจกรรมสำหรับวัยรุ่น ประกวดแผนการตลาด MARKETING PLAN CONTEST ปี 9
Post Date : 04 October

เริ่มแล้วกิจกรรมสำหรับวัยรุ่น ประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest ปี 9
Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda(ประจำปีการศึกษา 2559)


       โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม  Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda ภายใต้โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น 'Zoomer-X The Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ'  เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง  พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ  เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาต่อไปในอนาคต 

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda