ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล
Post Date : 04 October

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล 
การตอบแบบสอบถามผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครั้งที่ 37 
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

      เนื่องจากวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำหรับ   ผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 และตอบกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2559 มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX150 จำนวน 1 รางวัล
1. คุณพนิดา  ปล้องนิราศ  จ. สุราษฎร์ธานี

รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า MSX125SF จำนวน 2 รางวัล
1. คุณอิสมาแอ ยาโงะ   จ. ปัตตานี 
2. คุณธีระ วรพงษ์   จ. ฉะเชิงเทรา

** ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน **

ทางฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์และจดหมาย  หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ จากท่านผู้โชคดีภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 จะถือว่าท่านผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ปฐมนาถ แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-6111 ต่อ 2607

** การจับรางวัลครั้งต่อไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 **
สำหรับท่านที่ซื้อรถระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559
ส่งกลับภายในวันที่ 1 มกราคม 2560

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda