เอ.พี.ฮอนด้า ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานแชมป์
Post Date : 04 October

เอ.พี.ฮอนด้า ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานแชมป์ Marketing Plan Contest ครั้งที่ 8 จาก 5 ภาคทั่วประเทศ 
     เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้ชนะจากการประกวดโครงการแผนการตลาด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 8 จำนวน 5 ทีมจากทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วยทีม Smart man จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (แชมป์กรุงเทพฯและปริมณฑล), ทีม Mr. Unblocker ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ (แชมป์ภาคเหนือ) ทีม Creative Difference จาก ม.ราชภัฎอุบลราชธ่านี (แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทีม Let’s get MOOVE จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา (แชมป์ภาคใต้) และทีม Strong team จากโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ จ.สุพรรณบุรี (แชมป์ภาคกลาง) ซึ่งแชมป์ทั้ง 5 ทีมนี้ จะมีโอกาสโชว์สุดยอดผลงานในเวทีระดับประเทศต่อไป

     นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “ เอ.พี. ฮอนด้า ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในสังคมไทยมาเป็นเวลาถึง 3 ทศวรรษ หรือครบ 30 ปีในปีนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการบริหารงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และต่อลูกค้า และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ที่เราส่งมอบให้สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆ

     โครงการประกวด Marketing Plan Contest เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มาประชันความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสร้างแผนงานกิจกรรมทางการตลาดและนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาฝึกฝนในสนามจริง ต่อยอดการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ตัวเอง โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 8 ของการแข่งขัน ทางโครงการฯ ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศส่งแผนงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 517 ผลงานจาก 103 สถาบัน 21 จังหวัด และทางกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่ในทุกสถาบันเพื่อตัดสินแผนงานที่ดีที่สุดให้เป็นแชมป์ในแต่ละภาคที่พร้อมจะประกาศผลในวันนี้ และ เอ.พี. ฮอนด้าจะให้ผู้ชนะทั้ง 5 ทีม ได้จัดกิจกรรมการตลาดบนพื้นที่จริงอีกครั้ง ณ บริเวณ Now Studio สยามสแควร์  ในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. นี้ เพื่อโชว์ความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ที่สนใจได้ชมต่อไป ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าว จะเป็นการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านๆ มา โดยการเน้นให้ผู้เข้าแข่งขัน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการนำเสนอผลงานด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาความสามารถและเป็นพื้นฐานในการทำงานในด้านความคิดสร้างสรรค์และการเป็นนักการตลาดที่ดีต่อไปในอนาคต”

     โครงการ Marketing Plan Contest ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต นักศึกษา คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ

    ทั้งนี้ การแข่งขันครั้งที่ 8 ในปีนี้ มีการแบ่งพื้นที่การแข่งขันออกเป็น 5 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยกำหนดให้มีสมาชิกทีมละ 5-7 คน และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

การแข่งขันภายใต้โจทย์ “'New Honda Moove, Follow My Moove …มูฟให้โลกหมุนตาม”
 การแข่งขันภายใต้โจทย์ “'Zoomer-X Unblocker, I am”
การประกวดแผนงานการตลาด Marketing Plan Contest แบ่งออกเป็น 3 รอบได้แก่

รอบอบรมสัมมนา (Marketing Seminar) 
มีวิทยากรจาก เอ.พี. ฮอนด้าและนักการตลาดจากภายนอกไปให้ข้อมูลในเรื่อง Brand Communication & Event Marketing Tips
รอบนำเสนอผลงาน (Presentation)
นักศึกษาต้องนำเสนอแผนการตลาดให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาในหัวข้อการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้องของแผนกับเป้าหมาย ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง การนำเสนอผลงาน  และบุคลิกภาพและเทคนิคในการนำเสนอ
รอบจัดแสดงผลงานจริง (Event Arrangement)
นักศึกษาต้องนำแผนงานที่ผ่านการนำเสนอมาปฏิบัติจริง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาในหัวข้อความคิดสร้างสรรค์ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา ความร่วมมือภายในทีม การประชาสัมพันธ์ก่อนจัดกิจกรรม และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรม
สำหรับรายชื่อแชมป์จากทั้ง 5 ภาคประกอบไปด้วย

แชมป์กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ทีม Smart man จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แชมป์ภาคเหนือ ได้แก่ทีม Mr. Unblocker มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่
แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ทีม Creative Difference จาก ม.ราชภัฎอุบลราชธ่านี
แชมป์ภาคใต้ ได้แก่ทีม Let’s get MOOVE จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา
แชมป์ภาคกลาง ได้แก่ทีม Strong team จากโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ จ.สุพรรณบุรี
     ผู้ชนะทั้ง 5 ทีมจะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลทีมละ 1 หมื่นบาทพร้อม การโชว์สุดยอดผลงานแผนกิจกรรมการตลาดให้ผู้ที่สนใจได้ชมต่อไป ที่นาว สตูดิโอ สยามสยามสแควร์ในวันที่ 27 มีนาคมนี้

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest by A.P. Honda ได้ที่ http://www.aphonda.co.th

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda