เอ.พี. ฮอนด้า คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2558
Post Date : 04 October

เอ.พี. ฮอนด้า คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2558

     บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เข้ารับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) จากการคัดเลือกโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทฯ เอกชนนอกตลาดหลักทรัพย์บริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลนี้


   รายงานความยั่งยืน หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2015 เป็นรายงานฉบับแรกที่ 
เอ.พี. ฮอนด้า จัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูล และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อทิศทางและกระบวนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนผลกระทบจากการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรต่อสาธารณะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ


     รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการดำเนินงานด้านศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยอ้างอิงแนวทางตามการรายงานระดับโลกของ Global Reporting Initiative 3.1 (GRI – G3.1) มาเป็นมาตรฐานในการจัดทำรายงาน

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda