ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล
Post Date : 04 October

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล 
การตอบแบบสอบถามผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครั้งที่ 36 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

      เนื่องจากวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มีการจับรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ผู้เลือกใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 2 ประจำปี2558 สำหรับผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 และตอบกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 31 มกราคม 2559 มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Scoopy i จำนวน 3 รางวัล
1. คุณกันตพงศ์ หงชีโจรกุล  จ.กรุงเทพมหานคร
2. คุณสมภาร  วิเศษคร้อ   จ.กรุงเทพมหานคร
3. คุณไรหนับ   บินล่าเต๊ะ   จ.พัทลุง

รางวัลที่ 2: รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Wave110i จำนวน 2 รางวัล
1. คุณมีชัย   อินทร์พรหม   จ.นครพนม 
2. คุณจันทวดี   จันทร์สุข   จ.ชุมพร

** ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน **

     ทางฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีทุกท่านทางโทรศัพท์และจดหมาย  หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับใดๆ จากท่านผู้โชคดีภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 จะถือว่าท่านผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสิรินญา แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-757-6111 ต่อ 2604

** การจับรางวัลครั้งต่อไป ภายในเดือนสิงหาคม 2559 **

สำหรับท่านที่ซื้อรถระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559

ส่งกลับภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda