เอ.พี. ฮอนด้า คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2558 จากการพิจารณาโดย ป.ป.ช.
Post Date : 04 October

เอ.พี. ฮอนด้า คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2558 จากการพิจารณาโดย ป.ป.ช.

องค์กรโปร่งใส มร.โนบุฮิเดะ นางาตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย รับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2558 จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้

     บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2558 (NACC Integrity Awards 2015) จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาลและบริษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางการค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  

       ทั้งนี้ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมาตั้งแต่พ.ศ. 2529 โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล HCG หรือ Honda Corporate Governance จากฮอนด้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประกอบไปด้วยการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน การรักษาข้อมูลความลับ การรักษาความเป็นกลางทางการเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกๆกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย” เริ่มจากกิจกรรม Safety Riding เพื่อให้คนไทยขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และกิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทยที่ทางบริษัทฯได้ร่วมกับเครือข่ายร้านผู้จำหน่ายฯทั่วประเทศรับบริจาคโลหิตและส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องถึง 12 ปี พร้อมกันนี้ เอ.พี. ฮอนด้า ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนในแต่ละวัย เริ่มจากกิจกรรมวิ่ง 31 ขาสามัคคี ในวัยประถมศึกษา, กิจกรรมเรดแชมเปี้ยนแข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษในวัยมัธยมศึกษา, กิจกรรมรถประหยัดเชื้อเพลิงในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และกิจกรรมประกวดแผนการตลาดในระดับอุดมศึกษา

         สำหรับรางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2558 (NACC Integrity Awards 2015) เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนของไทย ที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านการดำเนินงานของตนเอง รวมทั้งเพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงสุจริต โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 7 หมวด ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 2. การเคารพต่อหลักนิติธรรม 3. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 4. ความโปร่งใส 5. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 6. ให้ความสำคัญต่อประโยชน์พึงมีพึงได้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำธุรกรรมด้วย และ 7. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล

         ในส่วนของคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และผู้แทนจากหน่วยงานสมาคมอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงาน ก.พ., องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาคมธนาคารไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลฮอนด้า และโครงการ เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.aphondacsr.com

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda