เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นปี 2558
Post Date : 04 October

เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นปี 2558
โดยสำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมหอการค้าไทย

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัลบริษัทภิบาลดีเด่นประจำปี2558 ในฐานะองค์กรที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาความสุจริต จากการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ นายวรพจน์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางบรรษัทภิบาลอันดีของฮอนด้า หรือ Honda Corporate Governance (HCG) เป็นหลักการอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าทั่วโลก โดยตระหนักถึงการเคารพความเป็นปัจเจกชน ให้ความสำคัญต่อความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติต่อคู่ค้าผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์โครงการ เอ.พี.ฮอนด้าเพื่อสังคมไทยเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยกิจกรรมด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการขับขี่ปลอดภัย, กิจกรรมบริจาคโลหิตทั่วไทย, กิจกรรมสาธารณะกุศลเพื่อผู้ประสบภัย, กิจกรรมกีฬาและการศึกษาเพื่อเยาวชน มุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่อย่างแท้จริง

สำหรับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ถือกำเนิดขึ้นในปี 2553 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศและผู้ประกอบการทั่วไปที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาลทั้งในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และการรักษาความสุจริต โดยพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับภาคธุรกิจในระดับภูมิภาค 5 ภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และภาคใต้ ภาคละ 3 รางวัล รวม15 รางวัล โดยเอ.พี. ฮอนด้า ได้รับรางวัลในกลุ่มภาคตะวันออก

ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคมไทยของเอ.พี.ฮอนด้าได้ที่เว็บไซต์ http://www.aphonda.co.th

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda