เอ.พี. ฮอนด้า จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากลเป็นเล่มแรกขององค์กร
Post Date : 04 October

เอ.พี. ฮอนด้า จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากลเป็นเล่มแรกขององค์กร โดยผ่านการรับรองคุณภาพรายงานอย่างเป็นทางการ จากสำนักงาน GRI ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

กันยายน 2557 : บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอ.พี. ฮอนด้า 2557” (A.P. Honda Sustainability Report 2014) เป็นเล่มแรกขององค์กร  โดยเป็นการรายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน (Corporate Sustainability) โดยรายงานฉบับนี้ ได้ใช้หลักการเขียนรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) โดยผ่านการรับรองการรายงานข้อมูลตามเกณฑ์อ้างอิง GRI อย่างเป็นทางการ ในการเปิดเผยข้อมูลระดับ B*  จากสำนักงาน  GRI ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือรายงานความยั่งยืน 2557  เป็นการรวบรวมเนื้อหาผลการดำเนินงานของ เอ.พี. ฮอนด้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557  ในประเด็นที่สำคัญคือ วิสัยทัศน์และปรัชญาฮอนด้าทั่วโลกที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ  กลยุทธองค์กรสู่ความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ การดูแลพนักงานและหลักปฎิบัติด้านสิทธิมนุษยชน  ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และลูกค้า การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ฮอนด้าส่งมอบต่อสังคมไทย 

รายงานฉบับนี้ได้จัดทำเป็นสองภาษาคือฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Download A.P.Honda Sustainability Report 2014

Download รายงานความยั่งยืน เอ.พี. ฮอนด้า 2557

*ระดับของรายงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวชี้วัดของข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของรายงาน

ข่าวสารการแข่งขัน
ข่าวสาร Honda