• bannerecono
  • econoregister
    econoregister
Honda eco
Mileage Challenge

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge คือ การแข่งขันบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์ คิดค้น ทดสอบ ทดลอง พร้อมกับคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

ด้วยแนวความคิดที่ว่า “พลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีค่า และ นับวันมีแต่จะหมดไป” ดังนั้น ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ยานยนต์ ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถชะลอการหมดไปของเชื้อเพลิงบนโลกได้มากเท่านั้น รวมทั้งยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

และด้วยความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก และเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ฮอนด้าได้บรรจุความมุ่งมั่นนี้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการ “จุดพลังฝัน” ให้กับ เยาวชนไทยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สร้างสรรค์ยานยนต์ภายใต้แนวคิดที่ว่า

“พยายามอย่างเต็มความสามารถในการประหยัดพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด และทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด”

ฮอนด้าจึงได้ทำการแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นอย่างจริงจังในประเทศไทย เป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2541 โดยความ ร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เข้า แข่งขันทุกท่าน ที่จะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องความสำคัญของเชื้อเพลิงแต่ละหยด ตลอดจนการได้เรียนรู้ความสำคัญ การทำงานเป็นทีม ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ สิ่งที่ได้รับความสนใจ และ ชื่นชม มากกว่าผลการแข่งขัน การแพ้หรือชนะ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ฮอนด้ามุ่งหวังและ ปลาบปลื้มในฐานะผู้จัดการแข่งขัน

ผู้สนับสนุน
ข่าวสารการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 26 ประจำปี 2566
ข่าวสาร Honda

ทริค & เทคนิค